ยินดีต้อนรับ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ คัดกรอง อำเภอบางสะพานน้อย
ผู้สัมผัส TB
ผู้ป่วยเบาหวานรายเก่า
ผู้สูงอายุ
แรงงานข้ามชาติ
ผู้ป่วย HIV
บุคลากร สธ.
ผู้ป่วย Astma
อื่นๆ
ลำดับ
หน่วยที่คัดกรอง
คัดกรอง
ปกติ
สงสัยส่งต่อ
คัดกรอง
ปกติ
สงสัยส่งต่อ
คัดกรอง
ปกติ
สงสัยส่งต่อ
คัดกรอง
ปกติ
สงสัยส่งต่อ
คัดกรอง
ปกติ
สงสัยส่งต่อ
คัดกรอง
ปกติ
สงสัยส่งต่อ
คัดกรอง
ปกติ
สงสัยส่งต่อ
คัดกรอง
ปกติ
สงสัยส่งต่อ
1
00777
1
1
6
6
2
08721
1
1
98
98
426
425
1
9
9
2
2
3
1
2
3
08723
17
17
117
117
10
10
5
5
4
4
1
1
4
08724
51
51
47
47
5
5
11
10
1
5
08725
36
36
193
193
6
6
18
17
1
6
08726
11
11
98
98
308
306
2
4
4
6
4
2
7
08727
35
32
2
105
105
472
468
4
9
9
9
9
84
83
1
8
08728
3
3
7
7
117
116
1
5
5
18
18
รวม
50
47
2
412
412
0
1681
1673
8
10
10
0
0
0
0
49
49
0
15
15
0
141
134
7