ยินดีต้อนรับ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ คัดกรอง อำเภอบางสะพานน้อย
ผู้ป่วยDM รายใหม่ปี 61
ผู้ป่วยDM รายเก่า HbA1c>=7
ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป COPD
รวมทั้งหมด
ลำดับ
หน่วยที่คัดกรอง
คัดกรอง
ปกติ
สงสัยส่งต่อ
คัดกรอง
ปกติ
สงสัยส่งต่อ
คัดกรอง
ปกติ
สงสัยส่งต่อ
คัดกรอง
ปกติ
สงสัยส่งต่อ
1
00777
7
7
2
08721
539
536
3
3
08723
13
13
167
167
4
08724
114
113
1
5
08725
253
252
1
6
08726
427
423
4
7
08727
6
6
720
712
7
8
08728
150
149
1
รวม
6
6
0
13
13
0
0
0
0
2377
2359
17