ย้อนกลับ <<

หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT1.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 15:58
MOIT2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:02
MOIT2 ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:03
MOIT2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:03
MOIT2 ข้อ 13 คู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:03
MOIT2 ข้อ 14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน(งานคุ้มครองฯ.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:03
MOIT2 ข้อ 15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:03
MOIT2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:04
MOIT2 ข้อ 17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:04
MOIT2 ข้อ 18.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:04
MOIT2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:04
MOIT2 ข้อ 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:05
MOIT2 ข้อ 18.4 ประกาศ สป 2560 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:05
MOIT2 ข้อ 18.5 สขร.1 มค.66-มีค.66.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:05
MOIT2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:01
MOIT2 ข้อ 3 พรบ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:01
MOIT2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:01
MOIT2 ข้อ 5 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60 สป.สธ.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:01
MOIT2 ข้อ 6 Info คณะกรรมการจริยธรรม.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:01
MOIT2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:02
MOIT2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:02
MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:02
MOIT2 ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหาร.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 15:59
MOIT2 ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 15:59
MOIT2 ข้อ1.3 โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:00
MOIT2 ข้อ1.4 อำนาจ หน้าที่.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:00
MOIT2 ข้อ1.5 การปฏิบัติงานของหน่วยงาน.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:00
MOIT2 ข้อ1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:00
MOIT2 ข้อ1.7 ข้อมูลการติดต่อ.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:00
MOIT2 ข้อ1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 16:01
MOIT2.1 บันทึกข้อความรายงานผลเว็บไซต์ ปี 65.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 15:58
MOIT2.2 รายงานผลเว็บไซต์ ปี 65.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 15:59
MOIT2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf
สสอ.หัวหิน
28 มี.ค. 2566, 15:59