ตรวจพัฒนาการ 9,18,30,42 ด. อำเภอบางสะพานน้อย ตค.61-มีค.62 รายเดือน (QOF 62)
ลำดับ
รพสต.
เป้าหมาย เมย.61-กย.61
เมย.61
เป้า/ผลงาน
พค.61
เป้า/ผลงาน
มิย.61
เป้า/ผลงาน
กค.61
เป้า/ผลงาน
สค.61
เป้า/ผลงาน
กย.61
เป้า/ผลงาน
รวม
เป้า/ผลงาน
ร้อยละ
เมย.61-กย.61

หมายเหตุ 1. เป็นตัวชี้วัดเขต ค่ากลาง = 68.48 (ระดับอำเภอ)