ตรวจพัฒนาการ 9,18,30,42 ด. อำเภอบางสะพานน้อย ตค.61-มีค.62 รายเดือน (QOF 62)
ลำดับ
รพสต.
เป้าหมาย เมย.61-กย.61
เมย.61
เป้า/ผลงาน
พค.61
เป้า/ผลงาน
มิย.61
เป้า/ผลงาน
กค.61
เป้า/ผลงาน
สค.61
เป้า/ผลงาน
กย.61
เป้า/ผลงาน
รวม
เป้า/ผลงาน
ร้อยละ
เมย.61-กย.61
1
08721
13
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
13/13
13/13
100.00
2
08722
14
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
14/11
14/11
78.57
3
08723
11
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
11/10
11/10
90.91
4
08724
9
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
9/0
9/0
0.00
5
08725
5
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5/5
5/5
100.00
6
08726
16
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
16/16
16/16
100.00
7
08727
17
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
17/13
17/13
76.47
8
08728
13
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
13/11
13/11
84.62
รวม
98
0
0
0
0
0
79
79
80.61

หมายเหตุ 1. เป็นตัวชี้วัดเขต ค่ากลาง = 68.48 (ระดับอำเภอ)