ผลการดำเนินงาน
กรุณาเลือกรพสต.
รายชื่อ ผลการคัดกรองความดันโลหิตสูง เสี่ยงสูง ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ
รพสต.
HN
วันที่คัดกรอง
ค่าความดัน